Zadzwoń: +48 693-902-904 , +48 663 006 663                        Napisz: sklep@trans-tyre.com  
Menu
Dostawa
 1. Klient obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

 2. Zamówienie może być wysłane na:
  a) adres wskazany w Zamówieniu przez kuriera z zastrzeżeniem §5 ust. 5,
  b) adres Punktu serwisowego, w którym dokonany zostanie montaż Produktów w pojeździe wskazanym przez Klienta, w uzgodnionym terminie.

 3. Koszt dostawy Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedawca lub Klient w zależności od całkowitej kwoty Zamówienia. Całkowity koszt dostawy jest prezentowany przez Sklep internetowy najpóźniej w momencie składania Zamówienia.

 4. Koszt dostawy jest zależny od ilości zamówionych produktów i może wynosić od 0 zł do 1000 zł.

 5. Przesyłki kurierskie dostarczane są zwyczajowo w godzinach 9:00 – 17:00.

 6. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z Zamówieniem, Sprzedawca prosi o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy przy pomocy Infolinii. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca prosi o spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sprzedawcy przy pomocy Infolinii.

 8. W przypadku, gdy Klient złożył Zamówienie na Produkt wraz z montażem, Sprzedawca dostarcza Produkt do Punktu serwisowego wybranego przez Klienta w Sklepie internetowym. Produkt zostanie wysłany do Punktu serwisowego dopiero po otrzymaniu płatności za Zamówienie i będzie oczekiwał na montaż przez 7 dni kalendarzowych licząc od planowanej daty montażu. Planowana data montażu ustalana jest bezpośrednio przez Punkt Serwisowy z Klientem. Klient zobowiązany jest do realizacji usługi montażu w umówionym terminie we wskazanym Punkcie Serwisowym oraz do zapłaty ceny za usługę bezpośrednio w Punkcie Serwisowym.

 9. Nie wywiązanie się Klienta z obowiązku montażu produktów w wybranym Punkcie serwisowym, w ciągu 7 dni od umówionego terminu wizyty, skutkować będzie odesłaniem produktów do siedziby Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca w żaden sposób nie pośredniczy w wykonaniu, ani nie jest stroną umowy o świadczenie usług polegających na montażu zakupionych Produktów w Punkcie serwisowym i nie ponosi odpowiedzialności za działania Punktu serwisowego.

  §7. Odstąpienie od umowy

   

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy 
   rozpoczyna się:
   a) od dnia wydania Produktu, tj. od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Konsumenta, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu,
   b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, od objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru,

  2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument składa Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór przesyłany jest Konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji lub dostępny jest na stronie internetowej

  3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w odniesieniu do umów:
   a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
   l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

  5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

  6. Wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  8. Płatności, o których mowa w §7 ust. 7, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania Produktu.

  10. Szczegółowe zasady i terminy odstąpienia od umowy w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

   

logo1000 logo1061 logo1063 logo1079 logo1120 logo1130 logo1142 logo1149 logo1151 logo1173 logo1175 logo1194 logo1221 logo1232 logo1248 logo1258 logo1270 logo1279 logo1282 logo1285 logo1311 logo1313 logo1318 logo1325 logo1338 logo1375 logo1385 logo1419 logo1442 logo1453
Copyright 2021 TransTyre.
Projekt i wykonanie: TiresCMS